Αρχική Παρακολούθηση Μαθημάτων

Παρακολούθηση Μαθημάτων

Όλα τα Μαθήματα προϋποθέτουν τη στενή συνεργασία των μεταπτυχιακών φοιτητών με τον διδάσκοντα και απαιτούν την κατά το δυνατόν αδιάλειπτη παρουσία τους. Η παρουσία του φοιτητή είναι υποχρεωτική σε όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις κάθε μαθήματος.


Φοιτητής ή φοιτήτρια που απουσιάζει από Μάθημα για περισσότερες από δύο συναντήσεις αποτυγχάνει στο μάθημα αυτό και δεν μπορεί να προσέλθει στις εξετάσεις. Οι επί πλέον απουσίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν δικαιολογημένες και να επιτραπεί η συμπλήρωση του μαθήματος, εφόσον κατατεθεί στη ΣΕ και κριθεί θετικά τεκμηριωμένη αίτηση του φοιτητή. Το σύνολο των απουσιών δεν μπορεί όμως σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει το ήμισυ του συνόλου των πραγματοποιηθέντων μαθημάτων.


Η παρακολούθηση του Επιστημονικού Σεμιναρίου είναι υποχρεωτική ή προαιρε­τική για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ και ορίζεται από τον διδάσκοντα ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οργάνωσή του, για την κατάρτιση του προγράμματος των ομιλητών και για τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων φοιτητών, καθώς και την αξιολόγηση αυτών. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΣΕ. Το πρόγραμμα σεμιναρίων θα πρέπει να κατατίθεται στην ΣΕ ένα μήνα πριν την έναρξη του ΠΜΣ


Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων το μέγιστο κατά 35% εξ” αποστάσεως.