Αρχική Ανεξάρτητοι Φοιτητές

Ανεξάρτητοι Φοιτητές


Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής Ανεξάρτητων Σπουδαστών, οι οποίοι είτε προέρχονται από άλλα ΠΜΣ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και θέλουν να αποκτήσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων (χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα του κύκλου σπουδών του ΠΜΣ) αλλά και πτυχιούχοι που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο.


Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει ένας Ανεξάρτητος Σπουδαστής ορίζεται σε δύο, ενώ η δυνατότητα συμμετοχής τους θα προϋποθέτει τη σχετική έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, προηγούνται οι φοιτητές πλήρους και μερικής φοίτησης για την κάλυψη θέσεων συμμετοχής σε ένα θεματικό αντικείμενο-μάθημα.


Στους Ανεξάρτητους Σπουδαστές χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης ανά μάθημα (περιλαμβάνει τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησής της (επιτυχής παρακολούθηση, βασικό πτυχίο κλπ) .