Αρχική Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ-ΕΧ για πλήρη φοίτηση, είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα διατίθεται στη διδασκαλία μαθημάτων και τα υπόλοιπα δύο (2) στην έρευνα και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σε περίπτωση μερικούς φοίτησης ο παραπάνω χρόνος διπλασιάζεται αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33, παρ. 2 του ν. 4485/17.