Αρχική Είδος Μεταπτυχιακού Τίτλου

Είδος Μεταπτυχιακού Τίτλου


Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕ-ΕΧ), 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), στις «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών». Ο αντίστοιχος αγγλικός τίτλος είναι “MPhil in Advanced Technologies in Informatics and Computers”.