Αρχική Αναστολή-Παράταση Φοίτησης

Αναστολή-Παράταση Φοίτησης

Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια που λόγω σημαντικού κωλύματος δεν δύναται να παρακολουθήσει τα μαθήματα του Προγράμματος μπορεί με αίτηση του προς την ΣΕ να ζητήσει άδεια αναστολής της φοίτησής του για ένα εξάμηνο και αντίστοιχη παράταση των σπουδών του. Αναστολή φοίτησης μπορεί να δοθεί το πολύ για δύο εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη.


Ομοίως μετά από τεκμηριωμένη αίτηση φοιτητή ή φοιτήτριας που προσυπογράφεται από τον Επιβλέποντα μπορεί να δοθεί παράταση ενός εξαμήνου για τη συμπλήρωση της ΜΕ. Η παράταση μπορεί να ανανεωθεί για ένα ακόμη εξάμηνο.


Μετά την συμπλήρωση δύο ημερολογιακών ετών από την πρώτη εγγραφή του/της φοιτητής/τριας (πλήρους φοίτησης) που δεν έχει συμπληρώσει τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις και δεν έχει αποφοιτήσει από το Π.Μ.Σ. διαγράφεται μετά από απόφαση της ΣΕ.