Αρχική Επιλογή Φοιτητών

Επιλογή Φοιτητών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής συναφούς με το Π.Μ.Σ. γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.


Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών


Βαθμολογία: Συνεκτίμηση του βαθμού πτυχίου, της βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και του βαθμού διπλωματικής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.


Γλωσσομάθεια: H πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία:


(α) Ελληνικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2 ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.α.,


(β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 6 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης,


(γ) TOEFL, με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης και


(δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας,


(ε) επάρκεια αγγλικής γλώσσας που χορηγεί το κέντρο ξένων γλωσσών του ΤΕΙ Καβάλας.Συνεκτίμηση της ερευνητικής και επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων.