Αρχική Αξιολόγηση Φοιτητών

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή γίνεται στην κλίμακα 0 (μηδέν) έως 10 (δέκα). Οι βαθμοί από 5 (πέντε) έως 10 (δέκα) θεωρείται ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις του μαθήματος. Βαθμός χαμηλότερος του 5 (πέντε) σημαίνει ότι ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει το αντίστοιχο μάθημα.


Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας στο μάθημα, ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.


Επίσης η ΜΕ μπορεί να βαθμολογηθεί από τον Επιβλέποντα και την Επιτροπή Αξιολόγησης στην ίδια κλίμακα 0 (μηδέν) έως 10 (δέκα). Ο μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει διαμορφώνεται σε αριθμό που μπορεί να περιέχει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία.


Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)

Ο βαθμός του ΜΔΕ υπολογίζεται ως ακολούθως: Ο βαθμός ενός εκάστου των Μαθημάτων και Θεμάτων που παρακολούθησε επιτυχώς ο φοιτητής στα δύο έτη σπουδών του, καθώς και ο βαθμός της ΜΕ πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που του αντιστοιχούν κατά το Πρόγραμμα Σπουδών. Το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το σύνολο των ECTS (120) και εξάγεται ο Βαθμός Διπλώματος, ο οποίος μπορεί να περιέχει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία.


- Ο βαθμός ΜΔΕ από 8.50 και άνω χαρακτηρίζεται ως «Άριστα»,

- Ο βαθμός ΜΔΕ από 6.50 έως 8.49 χαρακτηρίζεται ως «Λίαν Καλώς»

- Ο βαθμός ΜΔΕ από 5.00 έως 6.49 χαρακτηρίζεται ως «Καλώς»