Αρχική Αριθμός Φοιτητών

Αριθμός Φοιτητών


Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών


Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε (25) κατά έτος. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), καθώς και μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 8 του ν. 4485/17.