Αρχική Εισαγωγή

Εισαγωγή


Το Π.Μ.Σ. ερευνητικού χαρακτήρα με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών (MPhil in Advanced Technologies in Informatics and Computers)» έχει ως αντικείμενο την πληροφορική και την επιστήμη των υπολογιστών.Το παρόν Π.Μ.Σ. είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος με αριθμό ΦΕΚ 3958 29 Οκτωβρίου 2019.


Σκοπός του Π.Μ.ΣΟ κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή γνώσεων σε όλο το φάσμα τεχνολογιών αιχμής και η προαγωγή της έρευνας σε θέματα που άπτονται των παρακάτω ερευνητικών πεδίων: 


-Υπολογιστική Νοημοσύνη και Γνωστική υπολογιστική (Computational Intelligence and Cognitive Computing).


-Ανάπτυξη εφαρμογών (Application Development). 


-Ενσωματωμένα συστήματα και Ρομποτική (Embedded Systems and Robotics). 


-Ασφαλή κυβερνoφυσικά συστήματα (Secure Cyber-Physical Systems)Ειδικότερα, οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι: 


-Η εξέλιξη και βελτίωση ατομικών και εργασιακών δεξιοτήτων σε θέματα που πραγματεύεται το Π.Μ.Σ.


-Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων καθώς και η προβολή του έργου τους διεθνώς με την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στα γνωστικά πεδία που πραγματεύεται το Π.Μ.Σ.


-Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να εφαρμόσουν ερευνητικές μεθοδολογίες και πρακτικές στη βιομηχανική παραγωγή και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα επ’ ωφελεία της οικονομίας και της κοινωνίας.


-Η συνεργασία με Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Ερευνητικά Κέντρα για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των πλέον προηγμένων πληροφοριακών/υπολογιστικών συστημάτων και πρακτικών.


-Η συνεργασία με Θεσμικές Κρατικές Δομές (π.χ. Υπουργεία, Υπηρεσίες, OTA κ.λπ.) αλλά και άλλους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς, και Διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που ασχολούνται με θέματα που πραγματεύεται το Π.Μ.Σ.